Coneixeu la importància d’un bon briefing?

briefing

Arquímedes deia allò de “doneu-me un punt de suport i mouré el món”. A Estudi Melic diem “doneu-nos un bon briefing i tindrem mitja feina feta…” ;-)

Si el briefing està ben definit hi hauran accions per la nostra part que seran pràcticament automàtiques: si coneixem allò que vol el client, allò que necessita i/o allò que li agrada, sabem la manera de presentar-ho gràficament per tal d’aconseguir aquell objectiu.

 

Què és un briefing?


Briefing* és un anglicisme que defineix el document (o reunió) on l’empresa-client proporciona tota la informació necessària perquè el dissenyador o proveïdor publicitari generi una comunicació gràfica (logotip, web, anunci o campanya publicitària). És l’elecció ordenada, estratègica i creativa de les dades que ens permetran definir els objectius publicitaris de forma correcta i medible.

Segons els casos, el briefing es genera omplint un qüestionari on apareixen les preguntes bàsiques per començar el projecte i sobretot enfocar-lo en la manera correcta. Aquest document pot ser un simple qüestionari d’aproximadament 10 preguntes (pre-briefing) o també un elaborat pla de màrqueting on es defineixen fil per randa tots els objectius a aconseguir.

De vegades aquest briefing es pot simplificar en una distesa reunió informativa amb el client on es van definint les necessitats puntuals i s’articula l’estratègia a desenvolupar.

(*) Tot i que diem que la paraula briefing és un anglicisme i apareix a la wikipedia espanyola, curiosament en anglès no existeix… ;-) Existeix la paraula brief que es tradueix literalment com “informe”. Briefing vindria a ser “fer l’acció d’informar”.
 

 

Importància en la presentació d’un projecte


Que per què és tant important definir-lo en la presentació d’un projecte? Doncs perquè és la pedra angular de la preparació de qualsevol comunicació gràfica ja sigui un logotip, web, anunci o campanya publicitària.

Quan el client és “gran” i té, per exemple, un departament de màrqueting a la mateixa empresa (o és extern però en fa ús habitualment) hi han un seguit de qüestions que té assumides i molt en compte en el dia a dia de la mateixa empresa, com podria ser quin és el tamany del seu mercat, conèixer la competència o el perfil del seu públic potencial. Hi han clients “petits” que sense necessitat de cap departament de màrqueting també ho tenen clar… Però en ambdós casos passa molt sovint que no s’han plantejat mai qüestions més bàsiques, com podria ser en el moment de plantejar un nou web, quins colors podrien ser més encertats… encara que només sigui saber quins colors li agraden més, és a dir, els gustos personals.

Hi ha qüestions del briefing molt simples en les que només cal enumerar l’actual situació de l’empresa. N’hi ha altres més “complicades”, que necessiten de més psicologia, com saber què és el que es vol aconseguir. I n’hi han d’altres en les que simplement cal definir els gustos personals. El que es fa en el briefing és abocar tot un seguit d’informació que el client suposa que coneix i que només necessita d’una reflexió prèvia o simplement el fet d’escriure-ho. És un exercici de reflexió escrita del què és el client en aquest moment i el què es vol aconseguir amb una acció concreta. La manera d’aconseguir-ho serà la nostra proposta!

Per això diem mig en broma això de “doneu-nos un bon briefing i tindrem mitja feina feta…”. Si el briefing està ben definit hi hauran accions per la nostra part que seran pràcticament automàtiques: si coneixem allò que vol el client, allò que necessita i/o allò que li agrada, sabem la manera de presentar-ho gràficament per tal d’aconseguir aquell objectiu.

 

Qüestions bàsiques


El document ha de contenir una presentació de l’entorn i l’estratègia de venda del producte o servei. Té molt a veure amb les estratègies de màrqueting que es faran servir, la imatge del producte i sobretot les característiques del mateix. L’ús del briefing és exclusivament intern de l’agència, doncs hi han dades confidencials dels seus clients, els anunciants.

El briefing no té un format predefinit, però com a mínim hauríem de conèixer les dades aquí reflectides (almenys aquelles que siguin possibles depenent de si és una campanya publicitària, creació d’un logotip, un web, una comunicació gràfica…):


Empresa

Aquest apartat ha de proporcionar dades clau de la companyia, la categoria de producte o servei, així com dels principals competidors, incloent dades del canal de distribució i aportar dades d’imatge de marca, descrivint els principals avantatges (reals o emocionals) de l’empresa, comparant-los amb la competència. Anècdotes, pensaments o fins i tot petites històries d’empleats seran d’utilitat per a la creació de l’eix de comunicació que s’haurà de seguir:

 • Data de fundació
 • Breu descripció de la història de l’empresa: antecedents històrics de l’empresa anunciant
 • Trajectòria: aportació de dades de campanyes o creativitats realitzades anteriorment i efecte causat sobre el públic objectiu
 • Filosofia d’empresa i posicionament respecte empreses competidores
 • Punts forts i punts febles

Producte

Dades relacionades amb els productes de l’empresa:

 • Descripció
 • Línies de producte
 • Característiques
 • Política de marca
 • Preus
 • Punts forts i punts febles

Mercat

Anàlisi de la situació de la marca o producte al mercat:

 • Cuota de mercat
 • Evolució de la marca en els últims 5 anys
 • Competència
 • Accions de la competència
 • Segmentació del mercat
 • Àmbit geogràfic (internacional / nacional / provincial / comarcal / local)
 • Distribució dels canals
 • Posicionament
 • Estacionalitat; tendències de futur: moda, gustos…
 • DAFO (Debilitats / Amenaces / Fortaleses / Oportunitats)
 • Descripció del tipus de públic objectiu que consumeix o compra els nostres productes:
  1. Edat
  2. Sexe (homes / dones)
  3. Nivell socio-econòmic (alt / mitjà-alt / mitjà / mitjà-baix / baix / baix-baix)
  4. Descripció psicogràfica (motivacions que porten a la compra del producte, actituds…)
  5. Descripció sociogràfica (aficions, rols, professions…)
  6. Distinció entre consumidors i compradors (en cas que existeixin)

Direcció artística i creativa
 • Marcar un o dos objectius:
  1. Augmentar les vendes
  2. Mantenir la quota de mercat
  3. Introduir nous productes al mercat
  4. Posicionar-nos dins del mercat
  5. Diferenciar-nos de la competència en base a: qualitat / innovació / distribució / promoció / preu
 • Quines empreses són dignes d’elogi
 • Quin tipus de línia gràfica es vol aconseguir; quin és l’estil
 • Resposta del consumidor: quin objectiu es vol aconseguir; què es pretén evocar en el públic
 • Promesa: què se li promet al consumidor un cop adquirit el producte o servei; què s’ofereix millor que la competència de manera que el consumidor escull el nostre producte o servei i no un altre
 • Missatges a transmetre per posicionar-se; escollir eslògan o claim de la campanya
 • Reason Why: l’afirmació que dóna certesa al producte o servei

Aspecte econòmic
 • Quant es vol invertir
 • Quin és el nostre pressupost

Timing: calendari, pressupost i planificació
 • Estimació de temps; s'ha d'incloure un calendari de producció especificant la data proposada perquè l’agència realitzi la presentació
 • Cal definir si la campanya està dirigida només a mitjans, si inclou un material ja donat per l’empresa, etc.
 • Ressenyar l'àmbit geogràfic de la campanya, així com els costos previsibles de la mateixa
 • Tenir en compte els temps de creació gràfica i producció
 

L’estratègiaPosicionament desitjat per a la marca

L’anunciant ha de concretar les seves expectatives sobre la campanya publicitària. Un cop realitzada la campanya, com hauria de percebre el consumidor el producte anunciat? Què sap, què pensa, què sent.


L’estímul en la ment del consumidor

Què ha de pensar el consumidor a l’exposar als estímuls publicitaris dissenyats en aquesta campanya?


La resposta

Què es pretén que faci? Que compri el producte? Que voti a un partit polític determinat? Que canviï d’hàbits?


Promesa bàsica

Què es promet al públic objectiu? Què se li dóna que la competència no pot donar-li?


Els fets clau (Key Facts)

Són els missatges prioritaris. S’elaboren a partir del posicionament que es vol aconseguir. Es construeix una llista dels missatges que s'han de comunicar per ordre de prioritat, acceptant que en cada peça publicitària només es pot comunicar un missatge principal o, com a màxim, dos.


La veritable raó (Reason Why)

És la demostració que el que s’afirma del producte o servei és cert. És la justificació del que s’afirma en la fase plataforma. Hi ha qui ho anomena “permís per creure”.


La Unique Selling Proposition

És l’avantatge diferencial que diferencia un producte de qualsevol altre de similars característiques. És molt important trobar-lo o crear-lo si no existeix.


La PUV (proposta única de venda)

Es tracta de l’eslògan utilitzat per aconseguir captivar al públic objectiu i que realitzi l’acció de compra.

 

Altres dades dins del briefingEl valor afegit del producte

Es tracta d’algun valor addicional que el producte brinda al consumidor en adquirir el mateix (com a promoció, marxandatge, etc.)


Pla de contingència

És un document annexat al briefing on es plantegen diversos problemes que es puguin suscitar dins l’empresa o durant la campanya, acompanyat d’alguna alternativa o solució per al mateix. Per exemple: què fer en cas de que la campanya no doni resultat? Què fer si apareixen problemes interns a l’empresa?


Aspectes legals i socials

Ha de preveure la campanya consideracions legals o restriccions d’autoregulació? Cal tenir en compte sensibilitats relatives a altres marques registrades?

Existeix sensibilitats ètniques o socials amb aquest producte, o una àrea de distribució determinada? Si es considera d’utilitat, incloure casos d’èxits o fracassos dins d’aquesta categoria de productes, aportant raons per les quals s’han produït els canvis.

 

Exemple descarregable per omplir


wordDoc wordZip

Podeu descarregar una versió en Word del briefing per omplir-lo i facilitar la feina abans de començar, aquí en format DOC (1,1 MB) i aquí en format comprimit ZIP (734 KB).

Necessiteu altres solucions?


Necessiteu un web? Segur que us podem ajudar!

solutions-web

Des del disseny d’un web podem controlar-ne els elements funcionals (interfície d’usuari), les opcions estètiques (comunicació gràfica) i els factors tècnics (programació). Però saber comunicar allò que volem als nostres clients potencials és el nostre principal objectiu.

Potser ara “només” necessiteu un logotip…

solutions-branding

El logotip és la pedra angular de la imatge corporativa de qualsevol empresa. La correcta aplicació i articulació d’aquesta normativa gràfica corporativa, serà la base de l’èxit o fracàs de l’acceptació de la marca (empresa o producte).
 

O potser necessiteu un fullet o un catàleg?

solutions-graphic

Fins l’arribada de les noves tecnologies, de sempre, hem estat especialistes en revistes, catàlegs i fullets. Ara en diríem comunicació gràfica off-line (en contraposició de la versió web on-line), però en definitiva l’origen de la comunicació gràfica.